การจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E)


Constructivism กับ 5E ว่าเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร???????
ซึ่งพบว่า ในขั้นที่ 1 ขั้นสำรวจความรู้ ครูมีบทบาท โดยกระตุ้นคำถามเพื่อทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน
ขั้นที่ 2 ขั้นสำรวจความรู้ นักเรียนมีบทบาทมาก เพราะนักเรียนจะต้องลองผิดลองถูก และต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับสื่อ สิ่งแวดล้อม เพื่อนและครู
ขั้นที่ 3 การอธิบาย นักเรียนต้องมีบทบาทมาก
ขั้นที่ 4 การขยายความรู้ ครูมีบทบาทมากเพื่อขยายและแนะนำความรู้เพิ่มเติมให้นักเรียน
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล ครูมีบทบาทมากกว่า
ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าได้เข้าใจมากขึ้นว่า 5E ก็เป็นการสร้างความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนด้วยการปฏิสัมพันธ์กันโดยเชื่อมโยงความรู้เดิมและความรู้ใหม่เช่นเดียวกับ Constructivism
5e.gif

เขียนสรุปโดย ณัฐมน เดชมา

อ้างอิงจาก : http://www.ipst.ac.th/physics/affection1.shtml